Anisava Miltenova

 

Bibliography:

 

I. Книги

                1. Към характеристиката на българската литература ХV–ХVII век (сборници със смесено съдържание). Канд. дисертация (машинопис). С., 1982, 401 с.

                2. Стара българска литература. Т. V. Естествознание. С., 1992, 550 с.

                3. Колелото на живота. Народни вярвания и християнска нравственост в семейството. С., 1993, 174 с. [В съавт. с А. Кирилова.]

                4. Старобългарска есхатология. (Антология.) С., 1993, 247 с. [В съавт. с Д. Петканова.]

                5. Средновековни лековници и амулети. С., 1994, 167 с. [В съавт. с А. Кирилова.]     

                6. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България. С., 1996, 360 с. [В съавторство с В. Тъпкова-Заимова.]

                7. Erotapokriseis. Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература. С., 2004, VI+574 с.

 

II. Научни статии и студии

                1. Някои наблюдения върху “История славенно-болгарског народа” от Атанасий Нескович. – Литературна мисъл, 20, 1976, 4, 115–121.

                2. Към литературната история и типология на сборниците със смесено съдържание. – Старобългарска литература, 7, 1980, 22–36.

                3. Ръкописната сбирка на Свищовското читалище. – Старобългарска литература, 8, 1980, 68–104.

                4. Неизвестен ръкописен фрагмент от ХV в. с елементи на т. нар. “народни почерци”. – В: Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянска палеография и дипломатика. С., 1980, 123–128.

                5. Апокрифът за борбата на архангел Михаил със Сатанаил в две редакции. – Старобългарска литература, 9, 1981, 98–113.

                6. Текстологически наблюдения върху два апокрифа (апокрифен цикъл за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, и апокрифа за Адам и Ева). – Старобългарска литература, 11, 1982, 35–55.

                7. Из историята на българо-руските и българо-украинските литературни връзки през ХVI–ХVII в. (сборници със смесено съдържание). – В: Сборник доклади от международния славистичен конгрес в Киев, 6–14 септември, 1983 г. Славянска филология, 18, 1983, 51–58.

                8. Неизвестна редакция на апокрифа за борбата на архангел Михаил със Сатанаил. – В: Литературознание и фолклористика. Сборник в чест на акад. Петър Динеков. С., 1983, 121–127.

                9. Неизвестно старобългарско летописно съчинение от ХI век. – Palaeobulgarica, VII, 1983, N 4, 52–73. [В съавт. с М. Каймакамова.]

                10. “Пророчествата” във византийската и в старобългарската книжнинал – Palaeobulgarica, VIII, 1984, № 3, 23–32 [В съавт. с В. Тъпкова-Заимова.]

                11. “Сказание за Сивила”. (Археографски бележки, текстологическо изследване, издание на текста.) – Palaeobulgarica, VIII, 1984, № 4, 44–72.

                12. Неизвестни преписи от слова на Климент Охридски в сборник от Свищовската ръкописна сбирка. – В: Кирило–Методиевски студии. 1. С., 1984, 146–158.

                13. The problem of prophecies in Byzantine and Bulgarian literature. – Balkan Studies, 25, Thessaloniki, 1984, 499–510 [Joint with V. Tapkova-Zaimova].

                14. Неофициалната книжнина през ХIII век в контекста на идейните и литературните тенденции на епохата. – В: Търновска книжовна школа. 4. Културно развитие на българската държава краят на ХII–ХIV век. С., 1985, 102–114.

                15. Към въпроса за сборниците със смесено съдържание в българската книжнина от ХV–ХVII век. – В: Литература, общество, идеи. С., 1986, 66–87.

                16. The uprising of Petar Delyan (1040–1041) in a new old Bulgarian source. – Byzantino-bulgarica, 8, 1986, 227–240. [В съавт. с М. Каймакамова.]

                17. Rйflexions sur l’identification thйoritique des termes Romanes et Romaeus et le problиme  des empires dans la litйrature dite apocryphe. – In: Da Roma alla Terza Roma. III. Roma, 1986, 470–494. [В съавт. с В. Тъпкова-Заимова, М. Кискинова.]

                18. Към методиката на изучаване на сборниците със смесено съдържание в старите южнославянски литератури. – In: Studia slavica mediaevalia et humanistica. Riccardo Picchio dicata. Roma, 1986, II, 517–526.

                19. Апокрифни произведения в манастирските сборници. (Постановка на въпроса). – В: Кирило–Методиевски студии. 3. С., 1986, 262–275.

                20. “Разумник-Указ”. (Текстологическо проучване. Издание на старобългарския текст.) – Palaeobulgarica, Х, 1986, № 4, 20–44.

                21. Сборник със смесено съдържание, дело на етрополския книжовник йеромонах Даниил. – Старобългарска литература, 19, 1986, 114–125.

                22. Сказание о произхождении русалок. (К истории книжной деятельности книгописца ХV в. Ефросина.) – В: Исследования по древней и новой литературе. Сборник, посвященный 80–летия Д. С. Лихачева. Ленинград, 1987, 147–154.

                23. Апокрифният сборник от манастира Савина, ХIV в., в сравнение с други подобни южнославянски ръкописи. – Археографски прилози, 9, 1987, 7–30. [В съавт. с Д. Богданович.]

                24. Апокрифни пророчества в средновековната българска литература (ХI–ХIII в.). – В: Втори международен конгрес по българистика. Стара българска литература. Литература на българското Възраждане. Доклади. С., 1987, 265–284.

                25. Идеята за християнския Рим и съответната терминология в късната средновековна българска книжнина. – В: България, Италия и Балканите. Четвърта комлексна българо-италианска конференция, София, 22–26 май 1984 г. С., 1988, с. 45–50. [В съавт. с В. Тъпкова-Заимова.]

                26. Новооткрит “близнак” на Беляковския апокрифен сборник. – Palaeobulgarica, ХIII, 1989, № 3, 61–74.

                27. Боян Пенев и старата българска литература. – Литературна мисъл, 1989, № 4, 115–122.

                28. “Солунската легенда” и нейните типологични паралели. – Годишник на Софийския университет “Климент Охридски”. Научен център за славяно-византийски проучвания “Ив. Дуйчев”. Т. 1. С., 1990, 213–227.

                29. Виденията на пророк Даниил във Византия и в средновековна България. –           Palaeobulgarica, ХIV, 1990, № 4, 39–46. [В съавт. с В. Тъпкова-Заимова.]

                30. Political Ideology and Eschatology. The Image of the “King-Saviour” and Concrete Historical Personages. – In: Relations et influences rйciproques entre Grecs et Bulgares XVIIIe – XXe s. (>Еллзнп–впхлгбсйкSт учЭуейт XVIII – XX бЯ.) ИеуублпнЯкз, 1991, 65–75 [Joint with V. Tapkova-Zaimova].

                31. Хомилиите на Климент Охридски в късната средновековна българска книжнина. – В: Кирило–Методиевски студии. 8. С., 1991, 84–99.

                32. Aspecte specifice ale textologiei оn studiul apocrifelor slavone (sec. XII–XVII).  – Revista de istorie єi teorie literarг, 39, Bucureєti, 1991, N 3–4, 283–290.

                33. Цикълът от историко-апокалиптични творби в Драголовия сборник –  произход, източници, композиция. – Старобългарска литература, 25–26, 1991, 135–144.

                34. Problems of Old Bulgarian Translation of the Skazanie za Sibyla. –  Иtudes balkaniques, N 3–4, 1992, 72–76.

                35.  “Видение на пророк Исайя за последните времена” – историко-апо­кали­птично съчинение от ХIII век. – Palaeobulgarica, ХVI, 1992, № 2, 77–81.

                36. Историческите събития през ХV в. и съставът на балканските кирилски ръкописи. – В: Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХV век, София, 19–21. Х. 1992. С., 1993, 137–142.

                37. “Слово за Антихриста” – един малко познат български апокриф. – Palaeobulgarica, ХVII, 1993, № 4, 59–71.

                38. Concept of Sanctity in Medieval Balkan Hagiography and Folklore Texts. – In: Septiem Congress International d’Etude du Sud-Est Europene, Thessaloniki, 29.08–4.09. 1994. Communices. Athenes, 1994, s. 180. [Joint with F. Badalanova.]

                39. >З Eлщуз ф\т Рьлзт кбЯ ^ sуфпсйкпбрпкблирфйкЮ лпгпфечнЯб ф\у ВпилгбсЯбу. – In: >З Eлщуз ф\т Рьлзт. Екдпуейт Бксйфбт, БЙРПУ, Bсйи. 15, Би\нбй, 1994, 209–218, 370–372 [Joint with V. Tapkova-Zaimova].

                40. Цикъл разкази за злите жени в сборниците със смесено съдържание през Средновековието. – Старобългарска литература, 28–29, 1994, 131–136.

                41. Computer-Assisted Analysis of the Macrostructure and Typology of Medieval Slavic Miscellanies. – In: Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts. First International Conference, Blagoevgrad, 24–28 July 1995. Proceedings. Sofia, 1995, 129–139.

                42. Апокрифният цикъл за Авраам във фолклора и в средновековните балкански литератури. – В: Етнографски проблеми на народната култура. 4. С., 1996, 203–251. [В съавт. с Ф. Бадаланова.]

                43. Computer-Supported Processing of Early Slavic Manuscripts (Results and Prospects for Textological and Linguistic Analysis). – In: ALLC–ACH’ 96. Conference Abstarcts. Universtity of Bergen, Norway, June 25–29 1996. Bergen, 1996, 206–207. [В съавт. с Д. Бирнбаум и А. Бояджиев.]

                44. Един непроучен флорилегий в южнославянската ръкописна традиция от ХIII–ХIV век. – В: Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров, Шумен, 1996, 74–86.

                45. Тенденции към стабилизация на книжовния процес през ХVI в. – В:  Българският шестнадесети век.  Сборник с доклади от конференцията, посветена на българската обща и културна история през ХVI в. София, 17–20. Х. 1994. С., 1996, 265–274.

                46. Parenetična literatura – ukupnost sekundarnih žanrova (u južnoslovenskoj srednjovekovnoj književnosti). – In: Научни састанак слависта у Вукове дане. Српска књижевност и свето писмо. 29/1. Београд, 1997, 87–96.

                47. “Падане на царството” – един общ мотив в средновековната литература и във фолклора. – Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава (ХIV–ХV в.). Доклади от междуна­родната научна конференция, проведена във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (19–21 май 1993). Трудове на Великотърновския университет, т. 32, кн. 3, 1994, Велико Търново, 1997, 27–39. [съвм. с В. Тъпкова-Заимова]

                48. Непроучен старобългарски превод на Апокалипсиса на св. Андрей Юродиви. – Родина, I–II, 1997, 105–119.

                49. Разобличението на дявола-граматик. (Към историята на старобългарската легенда за произхода на павликяните). – В: Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. С., 1997, 287–294.

                50. Computer-aided Repertory of Medieval Literature and Letters. – In: Text Variety in the Witnesses of Medieval Texts. Proceedings of the Conference, Sofia, 21–23 September, 1997. Sofia, 1998, 138–149.

                51. Неизвестен превод на византийското видение на Анастасия Черноризица в старобългарската литература. – В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. С., 1998, 237–257.

                52. Repertorium of Medieval Slavic Literature: Computer and Philological Standards. – Palaeobulgarica, XXII, 1998, N 2, 50–69. (Joint with A. Boyadzhiev and St. Velev).

                53. Числови модели в южнославянски средновековни Erоtapokrisеis. – В: Безсмъртната вселена. Сборник посветен на 90-годишнината на Клод Леви Строс. С., 1998, 51–61, 51–64 (на фр. език).

                54. Болгарско-украинские литературные связи в средние века. –  В сб.: Матерiали мiжнародного круглого столу “Болгари в Українi: в пошуках нацiональної iдентичностi (минуле i сучаснiсть)”. Київ, 1998, 12–18.

                55. “Беседа на тримата светители” в южнославянската ръкописна традиция. Бележки върху класификацията на преписите. – В: Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на българското Възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. С., 1998, 336–344.

                56. Към въпроса за превода на византийските пророчества с името на Лъв VI Мъдри в южнославянските литератури. – В: Общото и специфичното в Балканските култури до края на ХIХ век. Сборник в чест на 70- годишнината на проф. В. Тъпкова-Заимова. София, 1999, 113–118.

                57. Едно тълкувание на молитвата “Отче наш” в ерминия от ХIХ в. – В: Проблеми на изкуството, 1999, № 1, 54–55.

                58. Medieval Apocalyptic Texts in the Context of Bulgarian Cultural Anthropology. – In: Balkanistica (Special Millennial Issue. Published for the SEESA in USA), 13, 2000, 105–112.

                59. An Electronic Repertory of Medieval Slavic Literature and Letters: a Suite of Guidelines. – In: Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. Sofia, 2000, 44–68. [Joint with Andrej Boyadzhiev].

                60. A Typology of Miscellanies with an Inconstant Macrostructure for Computer-Assisted analysis. – In: Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. Sofia, 2000, 231–264.

                61. Ранният флорилегий от хилендарския сборник N 382 и българо-сръбските книжовни връзки през Средновековието. – В: Међународни научни скуп “Осам Векова Хилендара. Историjа, духовни живот, кœижевност, уметност и архитектура. Октобар, 1998. Београд, 2000, 317–324.

                62. Sofia Computerized Manuscript Corpus of Data: Results and Further Development. – In: Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century: A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Blagoevgrad, 30 May – 2 June, 1999. Sofia, 2000, 237–243. [Joint with A. Boyadzhiev and S. Velev].

                63. Библейският текст и въпросо-ответните текстове от катехитичен тип (върху материал от т.нар. “Беседа на тримата светители”). – В: Традиция, Приемственост. Новаторство. В памет на Петър Динеков. С., 2001, 74–86.

                64. За един от най-старите славянски преводи на монашеска еротапокритична литература. – В: Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Е. Дограмаджиева. Кирило-Методиевски студии, 14, 2001, 165–181.

                65. “Устроение на [светите] слова” в старобългарската литература. – Старобългарска литература, 32, 2001, 99–110.

                66. Тълкуванието на молитвата “Отче наш” в старите южнославянски литератури. – В: Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. Београд, 2002, 321–331.

                67. Sophia Corpus of Data of Slavic Manuscripts. – In: 10th Panhellenic Academic Libraries’ Conference: Management in Academic Libraries. 15–17 October, 2001, University of Macedonia. Thessaloniki, 2002, 213–218 [Dincho Krastev. Annisava Miltenova, Andrei Boyadziev].

                67. The Source of One Early Slavonic Erotapocriseis: Greek or Latin? – In: Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. Sofia, 2002, 263–273 .

                68. Византийският паметник “FLORILEGIUM MOSQUENSE” и неговите славянски преводи. – В: Международна конференция “Византийското културно наследство и Балканите”, септември, 6–8, 2001, Пловдив. Пловдив, 2002, 305–320. [В съавт. с Д. Гетов].

                69. Sofia Corpus of Data of Slavonic Manuscripts. – Slavic & East European Information Resources, 3, 2002, 2/3 (Libraries in Open Societies: Proceedings of the Fifth International conference ICCEES in Talin, Estonia, July, 2000), 81–86.

                70. Erotapokriseis – митичната тъкан и библейският код. – В: В търсене на митичната тъкан. Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15–17 септември, Пловдив, 2000 г. София, 2002, 86–94 (на български език); 82–90 (на френски език).

                71. Палеославистиката през последното десетилетие: постижения и възможности. – Българистика/Bulgarica, 4, 2002, 7–17.

                72. Кирило-Методиевата идея в зората на ХХI век. – Списание на БАН, 3, 2002, 7–9.

                73. Към въпроса гръцките прототипи на т. нар. “Беседа на тримата светители”. – Към въпроса за гръцките прототипи на т.нар. “Беседа на тримата светители”. – В: РПЛХЧСПНЙБ. Сборник в чест на проф. Иван Божилов. С., 2002, 212–229.

                74. Апокрифи и апокрифни цикли с вероятен български произход в руските чети-сборници от ХVI–ХVII в. – В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на проф. дфн Румяна Павлова. С., 2003, 244–260.

                75. Една непроучена еротапокритична компилация. – В: ПЭТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С. 2003, 261–274.

                76. A Unified Model for the Description of the Medieval Manuscripts? – In: Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Sofia, 2003, [Andrei Boyadziev, Annisava Miltenova, Diljana Radoslavova].

                77. Preface. – In: Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Sofia, 2003, p…. [David Birnbaum, Anissava Miltenova].

                78. One Cycle of Early Slavonic Erotapocriseis (Cod Slav. 12, Vienna National Library). – In: Time Aies. Festschrift for William Veder. Pegasus OOst-Europese Studies, 2, Amsterdam, 2003, 205–219.

                79. Литературата във формата на въпроси и отговори в славянското Средновековие (Бележки върху произхода и типологията на жанра). – В: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. 23 (Сборник с доклади за славистичния конгрес в Любляна). С., 2003,  191–207.

                80. The Old Wise Woman (баба): Between Life and Dead. – In: Medieval Medicine: Texts, Practices, Institutions. International Interdisciplinary Conference. 29–31 August, 2000, Rila Monastery. [In print]. [Joint with Anni Kirilova].

                81. Кирило-Методиевската проблематика в публицистиката на Райко Жинзифов. – В: Сборник, посветен на Райко Жинзифов. Нови изследвания (под печат).               

                82. Неизвестно историко-апокалиптично съчинение за турското нашествие в препис от ХVI в. (Археографски и текстологични бележки) – В: Сборник в чест на В. Тъпкова-Заимова (под печат).

                83. Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства. – В: Информационните технологии в историята и нейните помощни науки. Научна конференция. 9–10 ноември, 1999, София (под печат).

                84. Средновековните историко-апокалиптични съчинения във визан-тийската и в старата българска книжнина. – Спектар, Скопие, 2000 (под печат).

                85. New Data for 9th–10th c. Slavonic Literute: Interpretation on the Gospel’s Parables by Questions and Answers. – В: Културата и уметността на Охрид и християнството. Мег’ународен симпозиум. 1–3 октомври 2000, Охрид [In print].

                86. Кратките тълкувания под формата на въпроси и отговори в Берлинския сборник. – В: Сборник в чест на проф. Надежда Драгова, (под печат).

                87. За някои редки думи в еротапокритичния паметник устроенё¬ словесъ. – В сборник в памет на Йордан Заимов (под печат).

                88. The Missions of SS Cyril and Methodius Among the Slavs: A Vision of 21st Century. – In: Фп есгп фпх Кхсйллпх кбй Меипдйпх. Мйб фпмз уфзн йуфпсйб фзт Ехсщрзт. Иеуублпнйкз, 2002 (in print).

                89. Един непроучен сборник със смесено съдържание от Самоковската ръкописна сбирка. – В: Манастирската култура на Балканите. Международна научна конференция, Боровец, 29.09–1.10.2002 (под печат).

                90. Към въпроса за тълкованията на литургията и на устройството на църквата в южнославянските ръкописи. – В: Образ и слово. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. Аксиния Джурова. С., 2004, 215–231.

                91. Littйrature apocryphe bogomile et pseudo-bogomile dans la Bulgare mйdiйvale. – Slavica Occitania, 16, Toulouse, 2003, 37–53.

                92.  Седемте дни на творението във въпроси и отговори. – В: Civitas divino-humana. Сборник в чест на Г. Бакалов. София, 2004, 723–736.

                93. Тълкуванието на молитвата “Отче наш” в Песнивеца на Иван Александър (предварителни бележки и издание на текста). – В: Сборник в чест на проф. А. Минчева (под печат).

                94. “Хипомнестикон” на Йосиф Християнин, съчиненията на Йосиф Флавий и славянските еротапокритични текстове. – В: Сборник в чест на проф. Иван Добрев (под печат).

                95. Раннехристиянское поучение о десети Божиих заповедях и его славянские переводы (В: ТОДРЛ, в чест на Г. М. Прохоров, под печат).

                96. The Apocryphal Series about Abraham. (в сборник в чест на проф. Ч. Грибъл, под печат).

                97. Някои наблюдения върху проникването на старобългарски въпросо-ответни съчинения в руската книжнина. (в сборник в памет на Л. Боева, под печат).